การประชุมหารือลงนามความร่วมมือสหกิจศึกษา (MOU)

การประชุมหารือการทำความร่วมมือสหกิจศึกษา (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย IST Hochschule für Management และกลุ่มเครือข่ายโรงแรมในประเทศเยอรมันนี
 
         ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมาย อาจารย์ณัฎฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมหารือการทำความร่วมมือสหกิจศึกษา (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย IST Hochschule für Management และกลุ่มเครือข่ายโรงแรมในประเทศเยอรมันนี เพื่อหารือการทำความร่วมมือสหกิจศึกษา (MOU) ในการพัฒนาบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพตรงตามสายงานวิชาชีพและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนานักศึกษา ทักษะวิชาชีพให้นักศึกษา การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับ มหาวิทยาลัย IST Hochschule für Management และกลุ่มเครือข่ายโรงแรมในประเทศเยอรมันนี ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา