ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2565

       ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (อธิการบดี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2565 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย) ดร.พยุง ศักดาสาวิตร (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) และคุณเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี พื้นที่ศาลายา (โดยมีการประชุมด้วยโปรแกรม Zoom)