ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ.นครราชสีมา

      ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ (รองอธิการบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) และบุคลากรกองสหกิจศึกษา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรายุทธ เนียนกระโทก (รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ดร.วีรอร อุดมพันธ์ (รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) อาจารย์ชมชนก ธนาวีราภาณ์ (อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์) และคณะกรรมการดำเนินงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา