การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินสหกิจศึกษา

       ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 กองสหกิจศึกษาได้จัดการประชุมการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินสหกิจศึกษา โดยมี คณบดีและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือวิธีการดำเนินงานด้านการเงินสหกิจศึกษา ให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และจะใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หรือผ่านรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom cloud meeting)