ประชุมกองสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 กองสหกิจศึกษาได้จัดการประชุมกองสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2565 โดยมีอาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ (รองอธิการบดี) เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) และบุคลากรกองสหกิจศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์
เวลา 09 .30 – 12.00 น.