ผลการตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2565

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิลาวัลย์ คูหาวาสินี
สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์นิเทศ : ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง
โครงงาน “การศึกษาคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดโปรตีนไอโซเลทจากถั่วมะแฮะ”
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2565
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

นางสาวปรารถนา เอื้อวงศ์อารีย์ สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: ดร.พิมพร วัฒนากมลกุล
โครงงาน “ปกิณกะวัฒนธรรมจีน – สื่อวิดีโอสั้นนำเสนอความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนบน TikTok”
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2565
ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

นางสาวเขมจิรา เทียมทัด และนางสาวปิยากร บุญมาก สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์นิเทศ : ดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์ และอาจารย์ปิยนุช ม่วงทอง
อาจารย์ผู้ดูแล: ดร.นุอร ชูทอง
โครงงาน “การพัฒนาต้นแบบฟิล์มยางป้องกันการติดเชื้อเต้านมอักเสบในแม่โคจากน้ำยางธรรมชาติ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่สารจุ่มเต้านมโคระยะพักรีดนม”
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2565
คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

ดร.สุพจน์ ไทยสุริยะ
ได้รับรางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2565
     ในการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 เมษายน 2565 ทั้งนี้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติต่อไป
 
    ทั้งนี้กองสหกิจศึกษา ขอขอบพระคุณคณาจารย์และนักศึกษา ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้