การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2565

      วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ได้มีการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2565 (จัดการประกวดแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom) มทร.รัตนโกสินทร์ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา 3 ประเภท ได้แก่

1.ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงงาน “การศึกษาคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดโปรตีนไอโซเลทจากถั่วมะแฮะ”
นางสาววิลาวัลย์ คูหาวาสินี สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์นิเทศ : ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง

2.ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
โครงงาน ”ปกิณกะวัฒนธรรมจีน – สื่อวิดีโอสั้นนำเสนอความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนบน TikTok”
นางสาวปรารถนา เอื้อวงศ์อารีย์ สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: ดร.พิมพร วัฒนากมลกุล

3.ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา
โครงงาน ”การพัฒนาต้นแบบฟิล์มยางป้องกันการติดเชื้อเต้านมอักเสบในแม่โคจากน้ำยางธรรมชาติ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่สารจุ่มเต้านมโคระยะพักรีดนม”
นางสาวเขมจิรา เทียมทัด และนางสาวปิยากร บุญมาก สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์นิเทศ : ดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์ และอาจารย์ปิยนุช ม่วงทอง

       ทั้งนี้กองสหกิจศึกษา ขอขอบพระคุณคณาจารย์และนักศึกษา ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้