ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564

ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ

โครงงาน “การศึกษาคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดโปรตีนไอโซเลทจากถั่วมะแฮะ”
โดย นางสาววิลาวัลย์ คูหาวาสินี
สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์นิเทศ : ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

โครงงาน “การศึกษาสารยึดเกาะที่มีผลต่อสีทาอาคารสูตรน้ำ”
โดย นางสาวสนธยา  พงษ์ธานี
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์นิเทศ : ดร.รัตติกาล ขันธ์เครือ และดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

โครงงาน “การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเครื่องในปลาทูน่าด้วยเอนไซม์โปรติเอสและ เอนไซม์อัลคาเลสตรึงรูป”
โดย นางสาวปวีณา ไตรพิษ
สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์นิเทศ : ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง และดร.กิติยา สุเหม

รางวัลชมเชย

โครงงาน “การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการอัปโหลดเอกสารในระบบ Alfresco”
โดย นายเอกภพ  ลาภเลิศสกุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์นิเทศ : อาจารย์พรพรรณ อิทธิรัตนสุนทร และอาจารย์กัลยา รัตนศิวะ

โครงงาน “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการประมูลมิเตอร์เก่าชำรุดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหัวหิน”
โดย นายสุทธิพงศ์  รักหนองแซง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์นิเทศ : อาจารย์สมพร  พึ่งสม

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ

โครงงาน “ปกิณกะวัฒนธรรมจีน – สื่อวิดีโอสั้นนำเสนอความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนบน TikTok”
โดย นางสาวปรารถนา เอื้อวงศ์อารีย์
สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์นิเทศ : ดร.พิมพร วัฒนากมลกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

โครงงาน “สื่อการเรียนรู้คำศัพท์ทางทหาร”
โดย นางสาวธมลวรรณ หืออินทร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์นิเทศ : ดร.สุพจน์ ไทยสุริยะ

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

โครงงาน “สื่อวิดีโออินคอทเทอม”
โดย นางสาวณัชวรรณ ภูรินทร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์นิเทศ : อาจารย์มโนรัตน์ สมคะเนย์

 

รางวัลชมเชย

“สื่อการเรียนรู้การใช้คำอกรรมกริยาและสกกรรมกริยาในภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพและสื่อการเรียนรู้คำกริยาสวมใส่ในภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ”
โดย นายธนภัทร์ พรภูมิพิพัฒภิญโญ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์นิเทศ : อาจารย์ภาณุวัฒน์ กิจเกษาเจริญ

 

“เวทมนต์ของอินฟลูเอนเซอร์ และสร้างสรรค์เมนูใหม่ในร้านวอร์ม ดิช”
โดย นางสาวขนิษฐา  สายสี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์นิเทศ : อาจารย์มาศวิกา  ไชยภู

ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

โครงงาน “การพัฒนาต้นแบบฟิล์มยางป้องกันการติดเชื้อเต้านมอักเสบในแม่โคจากน้ำยางธรรมชาติ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่สารจุ่มเต้านมโคระยะพักรีดนม”
โดย นางสาวเขมจิรา เทียมทัด และนางสาวปิยากร บุญมาก
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์นิเทศ : ดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์ และอาจารย์ปิยนุช ม่วงทอง

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

โครงงาน “โครงการปรับปรุงสูตรล้อยางเครื่องห่อยาง”
โดย นายวรพัฒน์ ปอมขุนทด และนายชลวัตร บุญมาก
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์นิเทศ : ดร.นุอร ชูทอง และผศ.ดร.พิมลพรรณ เนียมหลาง

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

โครงงาน “การสร้างต้นแบบ  Dashboard รายงานการขาย ด้วยโปรแกรม Power BI”
โดย นายธีรภัทร  พวงกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์นิเทศ : อาจารย์พรพรรณ อิทธิรัตนสุนทร และอาจารย์กัลยา รัตนศิวะ

 

รางวัลชมเชย

โครงงาน “โครงการ ลดของเสียจากการไล่สี ขาวดำเป็นใส ของเครื่อง blow film”
โดย นายอภิสิทธิ์ รัตนากรกุล
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์นิเทศ : ผศ.ดร.กุลนิดา เทพทิม และดร.จุฬารัตน์ เอี่ยมสมัย

 

วิดีโอบันทึกการประกวด

สำหรับโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันสหกิจศึกดีเด่นระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 4 ห้องประชุม 403
***นักศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับเครือข่าย โปรดส่งไฟล์เอกสารนำเสนอ (แก้ไขตามคำแนะนำของกรรมการ) ภายในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ผ่านทางอีเมล coop@rmutr.ac.th