ติดตาม CWIE คณะวิศวกรรมศาสตร์

             ในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 (เวลา 10.00-12.00 น.) กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยอาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ สุขแก้ว (รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) และเจ้าหน้าที่กองสหกิจศึกษา ได้ติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ระยะที่ 2 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom