ติดตาม CWIE คณะศิลปศาสตร์

    ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ สุขแก้ว (รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) ได้ติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ระยะที่ 2 ณ คณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ