ติดตาม CWIE คณะวิทย์ฯและวิทยาลัยผู้ประกอบการฯ

       ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ (ผู้ช่วยอธิการบดี)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม  (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) และเจ้าหน้าที่กองสหกิจศึกษา ได้ติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ระยะที่ 2 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา