โครงการ CWIE รุ่นที่ 1 (7 มกราคม 2565)

      ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2565 (วันที่ 7 มกราคม 2565) มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองสหกิจศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 1 (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (รักษาราชการแทนอธิการบดี) เข้าร่วมฟังการรายงานผลของการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ (รองอธิการบดี) อาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ สุขแก้ว (รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) เป็นวิทยากรในการบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ดาวน์โหลดไฟล์สื่อนำเสนอ