โครงการ CWIE รุ่นที่ 1 (6 มกราคม 2565)

       ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2565 (วันที่ 6 มกราคม 2565) มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองสหกิจศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 1 (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (รักษาราชการแทนอธิการบดี) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อรสา ภาววิมล (ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) นางชุลี ศรีนวล (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2) สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) นายอาณัติ จั่นเผือก (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยนวัตกรรม) และ อาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) เป็นวิทยากรในการบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ดาวน์โหลดไฟล์สื่อนำเสนอ