โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 1

วิดีโอบันทึกโครงการช่วงพิธีเปิดและการบรรยายของวิทยากร (ดร.อรสา ภาววิมล, นางชุลี ศรีนวล, นายอาณัติ จั่นเผือก)