เข้าร่วมชมการประกวด “โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564”

เข้าร่วมชมการประกวด “โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564”

ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 -17.00 น.

ผ่านโปรแกรม Zoom ได้ที่

Meeting ID: 570 341 8176

Invite Link: https://zoom.us/j/5703418176

นำเสนอผลงาน โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น 2 ด้าน จำนวน 14  โครงงาน ดังนี้

ประเภทที่ 1 โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 9 โครงงาน

1.โครงงาน “การสร้างต้นแบบ Dashboard รายงานการขายด้วยโปรแกรม Power BI”
โดย นายธีรภัทร พวงกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์นิเทศ: อาจารย์พรพรรณ อิทธิรัตนสุนทร และอาจารย์กัลยา รัตนศิวะ

2.โครงงาน “การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการอัปโหลดเอกสารในระบบ Alfresco”
โดย นายเอกภพ  ลาภเลิศสกุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์นิเทศ: อาจารย์พรพรรณ อิทธิรัตนสุนทร และอาจารย์กัลยา รัตนศิวะ

3.โครงงาน “การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเครื่องในปลาทูน่าด้วยเอนไซม์โปรติเอสและ เอนไซม์อัลคาเลสตรึงรูป”
โดย นางสาวปวีณา ไตรพิษ
สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์นิเทศ: ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง และดร.กิติยา สุเหม

4.โครงงาน “การศึกษาคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดโปรตีนไอโซเลทจากถั่วมะแฮะ”
โดย นางสาววิลาวัลย์ คูหาวาสิน
สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์นิเทศ: ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง

5.โครงงาน “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการประมูลมิเตอร์เก่าชำรุดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหัวหิน”
โดย นายสุทธิพงศ์  รักหนองแซง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์นิเทศ: อาจารย์สมพร พึ่งสม

6.โครงงาน “การศึกษาสารยึดเกาะที่มีผลต่อสีทาอาคารสูตรน้ำ”
โดย นางสาวสนธยา  พงษ์ธานี
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: ดร.รัติกาล ขันธ์เคลือ และดร.บวรกิต เนขมานุรักษ์

7.โครงงาน “ลดของเสียจากการไล่สี ขาวดำเป็นใส ของเครื่อง blow film”
โดย นายอภิสิทธิ์ รัตนากรกุล
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: ผศ.ดร.กุลนิดา เทพทิม และดร. จุฬารัตน์ เอี่ยมสมัย

8.โครงงาน “การพัฒนาต้นแบบฟิล์มยางป้องกันการติดเชื้อเต้านมอักเสบในแม่โคจากน้ำยางธรรมชาติ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่สารจุ่มเต้านมโคระยะพักรีดนม”
โดย นางสาวเขมจิรา เทียมทัด และนางสาวปิยากร บุญมาก
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: ดร.ธีรินทร์  คงพันธุ์ และอาจารย์ปิยนุช ม่วงทอง

9.โครงงาน “ปรับปรุงสูตรล้อยางเครื่องห่อยาง”
โดย นายวรพัฒน์ ปอมขุนทด และนายชลวัตร บุญมาก
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: ดร.นุอร ชูทอง และผศ.ดร.พิมลพรรณ เนียมหลาง

ประเภทที่ 2  โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ จำนวน 5 โครงงาน

1.โครงงาน “ปกิณกะวัฒนธรรมจีน – สื่อวิดีโอสั้นนำเสนอความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนบน TikTok”
โดย นางสาวปรารถนา เอื้อวงศ์อารีย์
สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: อาจารย์ ดร.พิมพร วัฒนากมลกุล

2.โครงงาน “สื่อการเรียนรู้การใช้คำอกรรมกริยาและสกกรรมกริยาในภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพและสื่อการเรียนรู้คำกริยาสวมใส่ในภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ”
โดย นายธนภัทร์ พรภูมิพิพัฒภิญโญ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: อาจารย์ภาณุวัฒน์ กิจเกษาเจริญ

3.โครงงาน “เวทย์มนต์ของอินฟลูเอนเซอร์ และสร้างสรรค์เมนูใหม่ในร้านวอร์ม ดิช”
โดย นางสาวขนิษฐา  สายสี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: อาจารย์มาศวิกา ไชยภู

4.โครงงาน “สื่อการเรียนรู้คำศัพท์ทางทหาร”
โดย นางสาวธมลวรรณ หืออินทร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: ดร.สุพจน์ ไทยสุริยะ

5.สื่อวิดีโออินคอทเทอม”
โดย นางสาวณัชวรรณ ภูรินทร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: อาจารย์มโนรัตน์ สมคะเนย์