ศึกษาดูงาน (CWIE) มรภ.อุตรดิตถ์

     ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธุ์ จันทร์ดี (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ สุขแก้ว (รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) และเจ้าหน้าที่กองสหกิจศึกษา ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบกลไกการดำเนินงานด้านการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และคณะกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ให้กับผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยได้เข้าใจอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการต่อไป