ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ (อธิการบดี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พยุง ศักดาสาวิตร (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) และอาจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) โดยการประชุมด้วยโปรแกรม Zoom