บริษัทจัดหางาน 360 องศา เซิร์ช จำกัด

บริษัทจัดหางาน 360 องศา เซิร์ช จำกัด ประกอบการด้านให้บริการด้านการจัดหางานภายในประเทศ มีนโยบายในการส่งเสริมนักศึกษาที่ต้องการเข้ารับการฝึกงานในสายงานที่ได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและเพื่อนำไปใช้ในการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต และเพื่อเป็นการรณรงค์เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ต้องการฝึกงานในพื้นที่จริงและได้ปฏิบัติงานจริง
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจึงมีความประสงค์ที่จะรับนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา มาปฏิบัติงานในฝ่ายธุรการ ( 1 อัตรา สัญชาติไทย หรือ ต่างชาติ )

หากมีนักศึกษาท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณระวิวรรณ โทร.02 108 2008-9, 081 257 4159, 061 058 9292

เอกสารแนบ