บริษัท เป็นเอก ควอลิตี้ออยล์ จำกัด

         บริษัท เป็นเอก ควอลิตี้ออยล์ จำกัด ประกอบกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ภายใต้แบรนด์ S-Oil มีนโยบายที่จะรับนักศึกษาสหกิจศึกษา / นักศึกษาฝึกงาน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

  • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จำนวน 2 อัตรา

  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา

สามารถติดต่อและแจ้งกลับได้ที่ นายชนิตร์นันท์ ศุภมัสดุอังกูร (ฝ่ายบุคคล)

โทร.064-5854370, 081-7777958, 034-106983 ต่อ 0

หากนักศึกษาท่านใดมีความต้องการร่วมงานกับทางบริษัท สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

เอกสารแนบ