ตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ได้มีการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่ง มทร.รัตนโกสินทร์ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา 2 ประเภท ได้แก่

1.ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงงาน “การพัฒนาระบบหมุนเวียนอีพอกซี่สำหรับกระบวนการผลิตอีพอกซี่แบบอินฟิวชั่น”
นายวศิน สะอาด สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: ดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์ และดร.จุฬารัตน์ เอี่ยมสมัย
อาจารย์ผู้ดูแล: ดร.นุอร ชูทอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2564 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2.ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

โครงงาน ”การเผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ”
นางสาวชลิดา แสงธงทอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์นิเทศ: ดร.สุพจน์ ไทยสุริยะ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2564 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ทั้งนี้กองสหกิจศึกษา ขอขอบพระคุณคณาจารย์และนักศึกษา ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้