ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2564

ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2564

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ

โครงงาน “การพัฒนาระบบหมุนเวียนอีพอกซี่สำหรับกระบวนการผลิตอีพอกซี่แบบอินฟิวชั่น”
โดย นายวศิน สะอาด
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

โครงงาน “อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ ความชื้น และพาวเวอร์วัดไฟ”
โดย นางสาวศิริพร ศิรินุพงศ์ นายวัชรพงษ์ พิมพะธรรม และนางสาวพัชรี สีแพน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

โครงงาน “การพัฒนาเครื่องมือในการตรวจการแก้ไขงานบกพร่อง และลดปัญหาการทำงานซ้ำ”
โดย นายกิตติภพ วรรณสิน และนายธนากร แสงดวงดาว
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ


ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ

โครงงาน “การเผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ”
โดย นางสาวชลิดา แสงธงทอง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

โครงงาน “การสร้างคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ และจัดทำตำราประกอบการสอนเพื่อการสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัย”
โดย นางสาวเกษมณี อภิรติพรพิมล
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/คณะศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

โครงงาน “เอแลนด์ แคตตาล็อกออนไลน์”
โดย นางสาวเปมิกา วิไลเจริญตระกูล
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์

รางวัลชมเชย

“คู่มือการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ลูกค้าผู้แพ้อาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา”
โดย นางสาวพชร แจ่มใส
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ บริหารธุรกิจ

วิดีโอบันทึกการประกวด

สำหรับโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันสหกิจศึกดีเด่นระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 4 ห้องประชุม 403

***นักศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับเครือข่าย โปรดส่งไฟล์เอกสารนำเสนอ (แก้ไขตามคำแนะนำของกรรมการ) ภายในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ผ่านทางอีเมล coop@rmutr.ac.th