เข้าร่วมชมการประกวด “โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2564”

เข้าร่วมชมการประกวด “โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2564”

ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น.

ผ่านโปรแกรม Zoom ได้ที่

Meeting ID : 811 011 6005

Invite Link : https://zoom.us/j/8110116005

Pass Code :360321

นำเสนอผลงาน โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น 2 ด้าน จำนวน 8 โครงการ ดังนี้

ประเภทที่ 1 โครงการ/ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 โครงการ

1. โครงงาน “อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ ความชื้น และพาวเวอร์วัดไฟ”
โดย นางสาวศิริพร ศิรินุพงศ์ นายวัชรพงษ์ พิมพะธรรม และนางสาวพัชรี สีแพน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

2.โครงงาน “การพัฒนาเครื่องมือในการตรวจการแก้ไขงานบกพร่อง และลดปัญหาการทำงานซ้ำ”
โดย นายกิตติภพ วรรณสิน และนายธนากร แสงดวงดาว
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

3.โครงงาน “การพัฒนาระบบหมุนเวียนอีพอกซี่สำหรับกระบวนการผลิตอีพอกซี่แบบอินฟิวชั่น”
โดย นายวศิน สะอาด
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.โครงงาน “การปรับปรุงกระบวนการผลิตถุงซิปสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษา:การปรับปรุงระยะแนวเย็นตัวของถุงซิปขนาด
โดย นายภูมิพัฒน์ อุยสอน
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประเภทที่ 2  โครงการ/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ จำนวน 4 โครงการ

1.โครงงาน “การเผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ”
โดย นางสาวชลิดา แสงธงทอง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์

2.โครงงาน “การสร้างคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ และจัดทำตำราประกอบการสอนเพื่อการสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัย”
โดย นางสาวเกษมณี อภิรติพรพิมล
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/คณะศิลปศาสตร์

3.โครงงาน “เอแลนด์ แคตตาล็อกออนไลน์”
โดย นางสาวเปมิกา วิไลเจริญตระกูล
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์

4.โครงงาน “คู่มือการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ลูกค้าผู้แพ้อาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา”
โดย นางสาวพชร แจ่มใส
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ บริหารธุรกิจ