การประชุมหารือลงนามความร่วมมือสหกิจศึกษา (MOU)

ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 กองสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ โรงแรม ฟูราม่า กรุ๊ป

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ ตรงตามสายงานวิชาชีพที่เรียนมา ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา