การประชุมหารือลงนามความร่วมมือสหกิจศึกษา (MOU)

    ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 กองสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ โรงแรม ฟูราม่า กรุ๊ป
      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ ตรงตามสายงานวิชาชีพที่เรียนมา ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

« 1 ของ 3 »