การประชุมหารือลงนามความร่วมมือสหกิจศึกษา (MOU)

ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 กองสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ สถานประกอบการ ทั้ง 3 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วย

  • บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด
  • บริษัท ไฮ – เทค แอพพาเรล จำกัด
  • บริษัท แอมโปล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ ตรงตามสายงานวิชาชีพที่เรียนมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา