บริษัท เทราไบร้ท์ จำกัด

      บริษัท เทราไบร้ท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้านำเข้าประเภทหลอดไฟ LED ทุกชนิด ภายใต้แบรนด์ NEOX มีนโยบายส่งเสริมนักศึกษาที่ต้องการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสายงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความสามารถและความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานที่ทีคุณภาพต่อไป บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาฝึกงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

  • บัญชีและการเงิน (Finance and Accounting)

  • ธุรการฝ่ายขาย (Sales Administration)

  • ธุรการทั่วไป (General Administration)

  • คลังสินค้า (Warehouse/logistics)

  • กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design)

  • โซเชียลมีเดีย (Social Media)

        หากนักศึกษาท่านใดมีความต้องการร่วมงานกับทางบริษัท สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ