เครือ ซีเอ็นอาร์ กรุ๊ป

   

     บริษัทในเครือ ซีเอ็นอาร์ กรุ๊ป  ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี และจัดวางระบบบัญชี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางบัญชี-การเงิน และกฎหมายให้แก่องค์กรทั่วไปทั้งภาครัฐ และเอกชน มีความประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานใน คณะบริหารธุรกิจในสาขาต่างๆ  อาทิ สาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการตลาด สาขาการจัดการทั่วไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการสื่อสารการตลาด รวมทั้งคณะนิเทศศาสตร์   และคณะวิศวกรรมศาสตร์  ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมฝึกงานกับทางบริษัทฯ  โดยจะเน้นการฝึกสอน การปฏิบัติงานจริง หากนักศึกษาท่านใดมีความต้องการร่วมงานกับทางบริษัท สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

แผนที่บริษัท