ตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ได้มีการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2563 ซึ่ง มทร.รัตนโกสินทร์ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา 2 ประเภท ได้แก่

1.ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงงาน “การพัฒนาระบบการอบท่อยางเพื่อลดของเสียจากกระบวนการผลิตโฟมวิศวกรรมชนิดท่อ”

นางสาว สุปราณี สืบนุช สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์นิเทศ: ดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์ ผศ.ดร.พิมลพรรณ เนียมหลาง และดร.นุอร ชูทอง

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2563

ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2.ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

โครงงาน ” UP SELLING บริ๊งใจเธอ กลยุทธ์เพิ่มยอดขายยังไงให้โดนใจเธอ”

นางสาวณิชารีย์ เสถียรเสาวภาคย์ สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์

อาจารย์นิเทศ: ดร.พิมพร วัฒนากมลกุล

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2563

ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ทั้งนี้กองสหกิจศึกษา ขอขอบพระคุณคณาจารย์และนักศึกษา ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้