โครงการการพัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 5

ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.รุจีพัชร์ พาสุกรี (รองอธิการบดี) พร้อมด้วยบุคลากรกองสหกิจศึกษา จัดโครงการการพัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 5 พร้อมทั้งมีการแข่งขันการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2563 ทั้งนี้กองสหกิจศึกษาได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ วิเศษ และ ผศ.ชัชวาลย์ สุขมั่น เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ โดยมี อาจารย์ภูษิต แสงประดับ เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์