ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2563

ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2563

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ

นางสาว สุปราณี สืบนุช  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงงาน “การพัฒนาระบบการอบท่อยางเพื่อลดของเสียจากกระบวนการผลิตโฟมวิศวกรรมชนิดท่อ”

อาจารย์นิเทศ: ดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์ และผศ.ดร.พิมลพรรณ เนียมหลาง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

1.นางสาวกานต์พิชชา มณี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

2.นางสาวนฤมล เนตรใจบุญ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

โครงงาน “การลดเวลาในกระบวนการผลิตฝากระบอกสูบรถยนต์ กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง”

อาจารย์นิเทศ: อาจารย์อรจิตร แจ่มแสง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

นายสุทธิเดช รัตนาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

โครงงาน “การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนผลิต โดยใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน  Jig & Fixture”

อาจารย์นิเทศ: อาจารย์พงศกร หลีตระกูล และอาจารย์ พิสิทธิ์ เมืองน้อย

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ

นางสาวณิชารีย์ เสถียรเสาวภาคย์ สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์

โครงงาน ” UP SELLING บริ๊งใจเธอ กลยุทธ์เพิ่มยอดขายยังไงให้โดนใจเธอ”

อาจารย์นิเทศ: ดร.พิมพร วัฒนากมลกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

นางสาวบุษบง สละ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

โครงงาน “การขยายตลาดสินค้า Pay on Cloud”

อาจารย์นิเทศ: อาจารย์สมบัติ สมคะเนย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

นางสาวกัญญาภัทร สงสีเรือง สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

โครงงาน “คู่มือภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมวรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา”

อาจารย์นิเทศ: อาจารย์อุไร มากคณา

ด้านนวัตกรรม

รางวัลชนะเลิศ

นางสาวชลิดา แก้วเมธากุล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ

โครงงาน “โมบายแอปพลิเคชัน สุขาอยู่นี่นะ”

อาจารย์นิเทศ: อาจารย์พรพรรณ อิทธิรัตนสุนทร และอาจารย์กัลยา รัตนศิวะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

นายศุภกร พรเจริญพิทักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – การพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ

โครงงาน “การพัฒนาโปรแกรมรับแจ้งปัญหาจากการใช้ระบบงานของลูกค้าผ่าน Email แบบอัตโนมัติ โดยใช้ LINE API และ Google API “

อาจารย์นิเทศ: อาจารย์พีรศุษม์ ทองพ่วง และอาจารย์ ดร.มนต์รวี ทองเสน่ห์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

นายศุภวิชญ์ ปุลินวานิช สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – การพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ

โครงงาน “การพัฒนาโปรแกรมการแจ้งปรับรุ่นของระบบการให้บริการสำหรับลูกค้าของบริษัท เอ-โฮสต์ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่”

อาจารย์นิเทศ: อาจารย์พีรศุษม์ ทองพ่วง และอาจารย์ ดร.มนต์รวี ทองเสน่ห์