โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

        วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการออกสหกิจศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนการออกสหกิจศึกษา เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานกับภาครัฐและเอกชน

« 1 ของ 2 »