ประชุมหารือและลงนามความร่วมมือ (MOU) วิทยาเขตวังไกลกังวล

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. กองสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้มีการประชุมหารือและลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ สถานประกอบการ ทั้ง 4 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วย

  • บันยัน เดอะรีสอร์ท หัวหิน
  • บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด
  • บริษัท หัวหินการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
  • บริษัท หัวหินสาร จำกัด

เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ ตรงตามสายงานวิชาชีพที่เรียนมา โดยมี ผศ.รุจีพัชร์ พาสุกรี (รองอธิการบดี) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา คณะบริหารธุรกิจ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล