ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 -16.30 น. กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย  ผศ.รุจี พาสุกรี (รองอธิการบดี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดวาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2562 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย) และ ดร.พยุง ศักดาสาวิตร (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา