บริษัท อาร์.เอ็น.บี. โปรดักส์ แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด

     

     บริษัท อาร์.เอ็น.บี. โปรดักส์ แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ประกอบกิจการด้านการออกแบบ ผลิต และจำหน่ายชั้นวางสินค้า มีนโยบายในการส่งเสริมนักศึกษาที่ต้องการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสายงานการเขียนแบบที่ใช้ในงานช่างหรืองานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นเป็นการเพิ่มพูนทักษะความสามารถและความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต และเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีรายได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว หากนักศึกษาท่านใดมีความต้องการร่วมงานกับทางบริษัท สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ 

เอกสารแนบ