การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้มีการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562 ซึ่ง มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นตัวแทนเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อโครงงาน “การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลโลจิสติกส์บนเดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา: บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)” โดยนายสรวิชญ์ วรประดิษฐ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 18 A ชั้น 18 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2

ซึ่งผลในการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562 จะประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562