การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2562

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ได้มีการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2562 ซึ่ง มทร.รัตนโกสินทร์ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา 3 ประเภท ได้แก่

1.ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงงาน การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลโลจิสติกส์บนเดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา: บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
นายสรวิชญ์ วรประดิษฐ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2562
ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
และจะเป็นตัวแทนเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ไปประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2562

2.ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

โครงงาน ชั้นเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน บอร์ดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและคู่มือการทำงานในแผนก TM&OD สำหรับนักศึกษาฝึกงาน
นางสาวนนทิชา หวังดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2562
ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

3.ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา

โครงงาน การพัฒนาแอพลิเคชั่น ทำดี (Do Good Deeds Application Development)
นายอรรถพล วิจิตรเรืองนภา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2562 พร้อมเกียรติบัตร

ทั้งนี้กองสหกิจศึกษา ขอขอบพระคุณคณาจารย์และนักศึกษา ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้