ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2562

ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2562

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ

1.นางสาวพรรณธิดา พัดจันทร์หอม  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

2.นางสาวภัทรธีรา รัตนอนันต์  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

โครงงาน “การปรับปรุงการเคลือบสีในกระบวนการผลิตงานหล่อแบบโฟม”

อาจารย์นิเทศ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช ละวรรณวงษ์ และอาจารย์พิสิทธิ์ เมืองน้อย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

1.นายจิรายุ ออดซี  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

2.นางสาวศิริรัตน์ ทรัพย์ประมูล  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

โครงงาน “การลดเวลาสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเครื่องรับส่งสัญญาณดาวเทียม

กรณีศึกษา: บริษัท แคล-คอมพ์ อิเลคทรอนิกส์ จำกัด”

อาจารย์นิเทศ: อาจารย์อรจิตร แจ่มแสง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

นายสรวิชญ์ วรประดิษฐ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงงาน “การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลโลจิสติกส์บนเดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน

กรณีศึกษา: บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)”

อาจารย์นิเทศ: อาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ และอาจารย์ชัยพร ปานยินดี

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ

นางสาวนนทิชา หวังดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์

โครงงาน “ชั้นเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน บอร์ดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและคู่มือการทำงาน

ในแผนก TM&OD สำหรับนักศึกษาฝึกงาน”

อาจารย์นิเทศ: อาจารย์มโนรัตน์ สมคะเนย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

นางสาวอรวรา ประสานคำไพบูลย์ สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์

โครงงาน “เฉิงตู อยู่ (YOU) ต้องรอด!

I BELIEVE ICAN LIVE IN CHENGDU”

อาจารย์นิเทศ: ดร.พิมพร วัฒนากมลกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

1.นายพชร หุ่นบำรุง สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

2.นางสาวขวัญจิรา แซ่หลี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

โครงงาน “การผลิตวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก”

อาจารย์นิเทศ: อาจารย์ภาสกร ศรีสุวรรณ

ด้านนวัตกรรม

รางวัลชนะเลิศ

นายอรรถพล วิจิตรเรืองนภา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ

โครงงาน “การพัฒนาแอพลิเคชั่น ทำดี (Do Good Deeds Application Development)”

อาจารย์นิเทศ: อาจารย์พรพรรณ อิทธิรัตนสุนทร และอาจารย์กัลยา รัตนศิวะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

นายฤทธิเกียรติ เจียงคำ สาขาวิชาการออกแบบสื่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

โครงงาน “การออกแบบสเตชั่นไอดีในรูปแบบโมชั่นกราฟิก”

อาจารย์นิเทศ: อาจารย์พรพิมล ศักดา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

1.นายกฤษกร อยู่วงษ์อั๋น สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.นางสาวสุธิดา ใยย่อง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงงาน “ระบบเพื่อช่วยตัดสินใจในการวางแผนการผลิต

(System to Help Decide Production Planning)”

อาจารย์นิเทศ: อาจารย์สถิตเทพ สังข์ทอง และอาจารย์ธีรวัฒน์ สุวรรณวัจณ์