โครงการการพัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.รุจี พาสุกรี (รองอธิการบดี) พร้อมด้วยบุคลากรกองสหกิจศึกษา จัดโครงการการพัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4 พร้อมทั้งมีการแข่งขันการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2562 ทั้งนี้กองสหกิจศึกษาได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ วิเศษ และ ผศ.ชัชวาลย์ สุขมั่น เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ โดยมี ผศ.รุจี พาสุกรี (รองอธิการบดี) เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์