ประชุมกองสหกิจศึกษา ครั้งที่ 5/2561

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 กองสหกิจศึกษาได้จัดการประชุมกองสหกิจศึกษา ครั้งที่ 5/2561 โดยมีรองอธิการบดี (ผศ.รุจี พาสุกรี) เป็นประธานในที่ประชุม รวมทั้งยังมี ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา (ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม) อาจารย์ภูษิต แสงประดับ และบุคลากรกองสหกิจศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เวลา 10 .30 – 12.00 น.