ประชุมกองสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2561

ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13 .00  – 16.30 น. กองสหกิจศึกษาได้จัดการประชุมกองสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2561 โดยมีรองอธิการบดี (ผศ.รุจี พาสุกรี) เป็นประธานในที่ประชุม รวมทั้งยังมี ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา (ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม) อาจารย์ภูษิต แสงประดับ และบุคลากรกองสหกิจศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี