โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9”

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กองสหกิจศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2561 โดยสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์