โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา โดยมี ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการออกสหกิจศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนการออกสหกิจศึกษา เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานกับภาครัฐและเอกชน