ประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพฯ

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. กองสหกิจศึกษา โดยนางสาวกาญจนา เมืองช้าง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์