การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2561

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ได้มีการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2561 ซึ่ง มทร.รัตนโกสินทร์ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา 3 ประเภท ได้แก่

1.ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงงาน การวิเคราะห์รูปแบบของการเสียและผลกระทบ เทคนิคหรือกระบวนการที่สร้างขึ้น เพื่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องประดับที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ กรณีศึกษาพลอยร่วงของต่างหู รหัสสินค้า QE01966”
นายกิจจา กิจแสวง สาขาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี วิทยาลัยเพาะช่าง

2.ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

โครงงาน การผลิตสกู๊ปรายการคนมันส์พันธุ์อาสา
1.นายทัศมะ ฉิมพลี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
2.นายธนพงษ์ ศรีราวงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3.นางสาวกวินตรา เกตุแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

3.ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา

โครงงาน โปรแกรมติดตามและควบคุมกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ
1.นางสาวกุลชา ชูช่วย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ
2.นางสาวกนกวรรณ หลงเปลี่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ

     ผลการประกวดครั้งนี้

โครงงาน “การวิเคราะห์รูปแบบของการเสียและผลกระทบ เทคนิคหรือกระบวนการที่สร้างขึ้น เพื่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องประดับที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ กรณีศึกษาพลอยร่วงของต่างหู รหัสสินค้า QE01966”
นายกิจจา กิจแสวง สาขาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี วิทยาลัยเพาะช่าง
ได้รับรางวันรองชนะเลิศอันดับที่ 2