ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2561

ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2561

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ

โครงงาน  การวิเคราะห์รูปแบบของการเสียและผลกระทบ เทคนิคหรือกระบวนการที่สร้างขึ้น เพื่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องประดับที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ กรณีศึกษาพลอยร่วงของต่างหู รหัสสินค้า QE01966”
(FMEA: Failure Mode and Effect Analysis for quality assurance solving: Case study of gemstone drop testing of Product No. QE01966)

       นายกิจจา กิจแสวง สาขาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี วิทยาลัยเพาะช่าง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1

 โครงงาน การพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติในกระบวนการผลิตชิ้นงานฮาร์ดดิส (The development of automation in the process of hard disk.)

       1.นายพัฒนพล จันทร์เมฆินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

       2.นายศรัณยู ทินดาประเสริฐ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2

      โครงงาน โปรแกรมทดสอบแบบอัตโนมัติสำหรับการทำงานของระบบ NRCD  (Automation Testing For NRCD)

     1.นางสาวแพรวพรรณ บัวขาว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ

     2.นางสาวปาริชาติ ถาวร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ

โครงงาน การผลิตสกู๊ปรายการคนมันส์พันธุ์อาสา (The Production Kon Mun Pan Asa Scoop)

      1.นายทัศมะ ฉิมพลี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

      2.นายธนพงษ์ ศรีราวงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

      3.นางสาวกวินตรา เกตุแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1

โครงงาน การใช้ (MASCOT) ในการสื่อสารทางการตลาด (Integrated Marketing Communication for Mascot)

      นางสาวนัดดาพร วัดพ่วง สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2

 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปรับแต่งเว็บไซต์  (SEO Specialist)

     นายฐิติกรณ์ ตรีศิริกุล สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

     ค่ายภาษาอังกฤษ และคู่มือการจัดทำค่ายภาอังกฤษ (English Camp & A Manual for Organizing English Camp)

     นายจิตรภณ น้ำทอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์

ด้านนวัตกรรม

รางวัลชนะเลิศ

โครงงาน  โปรแกรมติดตามและควบคุมกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ (Customization & Process Automation System)

     1.นางสาวกุลชา ชูช่วย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ

     2.นางสาวกนกวรรณ หลงเปลี่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1

โครงงาน ระบบจัดการสินค้าและคำสั่งซื้อสำหรับผู้ขายหลายช่องทาง

     1.นายภูมิกร ธรรมนิตย์ถาวร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ

     2.นายพงศธร ปัญญาวิมุติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ

     3.นางสาวปวีณ์นุช ท้าวอุทัย  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2

ระบบจัดทำรายงานกระทบยอดรวมรายการซื้อ-ขาย อัตโนมัติ (Reconcile Tools Program)

    1.นายสรัล รักอยู่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ

    2.นายศุภกร บรรหารักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ