โครงการการพัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) จัดโครงการการพัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 พร้อมทั้งมีการแข่งขันการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2561 ทั้งนี้กองสหกิจศึกษาได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ วิเศษ และ ผศ.ชัชวาลย์ สุขมั่น เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ อีกทั้งยังเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สามารถดูผลการประกวดได้ที่เว็บไซต์กองสหกิจศึกษา