ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2561

ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2561

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ

       โครงงาน  การวิเคราะห์รูปแบบของการเสียและผลกระทบ เทคนิคหรือกระบวนการที่สร้างขึ้น เพื่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องประดับที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ กรณีศึกษาพลอยร่วงของต่างหู รหัสสินค้า QE01966”
(FMEA: Failure Mode and Effect Analysis for quality assurance solving: Case study of gemstone drop testing of Product No. QE01966)

       นายกิจจา กิจแสวง สาขาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี วิทยาลัยเพาะช่าง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1

       โครงงาน การพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติในกระบวนการผลิตชิ้นงานฮาร์ดดิส (The development of automation in the process of hard disk.)

       1.นายพัฒนพล จันทร์เมฆินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

       2.นายศรัณยู ทินดาประเสริฐ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2

      โครงงาน โปรแกรมทดสอบแบบอัตโนมัติสำหรับการทำงานของระบบ NRCD  (Automation Testing For NRCD)

     1.นางสาวแพรวพรรณ บัวขาว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ

     2.นางสาวปาริชาติ ถาวร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ

     3.นายเกียรติศักดิ์ ศุภรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ

     โครงงาน การผลิตสกู๊ปรายการคนมันส์พันธุ์อาสา (The Production Kon Mun Pan Asa Scoop)

      1.นายทัศมะ ฉิมพลี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

      2.นายธนพงษ์ ศรีราวงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

      3.นางสาวกวินตรา เกตุแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1

      โครงงาน การใช้ (MASCOT) ในการสื่อสารทางการตลาด (Integrated Marketing Communication for Mascot)

      นางสาวนัดดาพร วัดพ่วง สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2

     ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปรับแต่งเว็บไซต์  (SEO Specialist)

     นายฐิติกรณ์ ตรีศิริกุล สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

     ค่ายภาษาอังกฤษ และคู่มือการจัดทำค่ายภาอังกฤษ (English Camp & A Manual for Organizing English Camp)

     นายจิตรภณ น้ำทอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปะศาสตร์

ด้านนวัตกรรม

รางวัลชนะเลิศ

     โครงงาน  โปรแกรมติดตามและควบคุมกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ (Customization & Process Automation System)

     1.นางสาวกุลชา ชูช่วย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ

     2.นางสาวกนกวรรณ หลงเปลี่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1

     โครงงาน ระบบจัดการสินค้าและคำสั่งซื้อสำหรับผู้ขายหลายช่องทาง

     1.นายภูมิกร ธรรมนิตย์ถาวร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ

     2.นายพงศธร ปัญญาวิมุติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ

     3.นางสาวปวีณ์นุช ท้าวอุทัย  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2

    ระบบจัดทำรายงานกระทบยอดรวมรายการซื้อ-ขาย อัตโนมัติ (Reconcile Tools Program)

    1.นายสรัล รักอยู่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ

    2.นายศุภกร บรรหารักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ