เยี่ยมชมบริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

     

      รองอธิการบดีฯ ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ และดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม เข้าเยี่ยมชมบริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทำโครงการระบบไฟฟ้าใหม่ ระบบพลังงานทดแทนใหม่ ระบบอาคารใหม่และที่อยู่อาศัยใหม่ และผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทนจากชีวภาพที่เหมาะสมกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อหารือทำความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขอขอบคุณบริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “SMART Entrepreneur University”