โครงการอบรมพัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรู้ ครั้งที่ 2

       

      ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 กองสหกิจศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (RMUTR OPEN HOUSE) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ และได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ อ.วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐ และสถานศึกษา จ.นครปฐม เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา