ร่วมต้อนรับ บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด

          ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะบริหารธุรกิจ และกองสหกิจศึกษา ร่วมต้อนรับ บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด ที่มาศึกษาดูงาน เยี่ยมชมคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในเรื่องของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ และความต้องการของสถานประกอบการในการรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก คณะผู้บริหาร คณบดี และหัวหน้าสาขาวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมหัสดิน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลาย