ประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20

     

           วันที่ 5-9 มิถุนายน 2560  อ.ทรงสิทธิ์ สอนรอด และ อ.เบญจมาศ สอนคำ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมเป็นอนุกรรมการฝ่ายวิชาการในการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20 (20th WACE World Conference 2017) ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่